Sản phẩm

Sản phẩm

Kí Sinh Trùng

Kí Sinh Trùng

product
Kí Sinh Trùng
Avonza

Tenofovir Disoproxil Fumarate 300 mg + Lamivudine 300 mg + Efavirenz 400 mg

product
Kí Sinh Trùng
Deworm

Triclabendazole 250mg