Sản phẩm

Sản phẩm

Tiêu Hóa

Tiêu Hóa

Tiêu Hóa
Refix 550mg

Rifaximin 550 mg

Tiêu Hóa
Rabofar 20

Rabeprazole sodium 20mg

Tiêu Hóa
Sotig-40

Esomeprazol magnesi dihydrat 40mg

Tiêu Hóa
Nexomium 40

Esomeprazol 40 mg

Tiêu Hóa
Udichol

Acid Ursodeoxycholic 300 mg