Product

Product

Vitamin và Khoáng chất

Vitamin và Khoáng chất

product
Vitamin và Khoáng chất
NP - Newblex

Thiamin mononitrat (Vitamin B1) 100mg + Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) 50mg + Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0,5 mg

product
Vitamin và Khoáng chất
Batimed

Thiamin hydroclorld 250mg + Pyridoxin hydroolorld 35mg